Cykle
Dni Papieskie

Dni Papieskie

Pol­skie świę­to ob­cho­dzo­ne co roku 16 paź­dzier­ni­ka, usta­no­wio­ne przez Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w hoł­dzie papieżowi Polakowi, Świętemu Ja­no­wi Paw­ło­wi II. Z tej oka­zji Cen­trum Or­ga­ni­za­cji Pozarządowych w Zabrzu przy wspar­ciu Kina Roma or­ga­ni­zu­je pro­jek­cje fil­mów zwią­za­nych z Janem Paw­łem II. Cykl "Dni Pa­pie­skie" od­by­wa się raz w roku.