Cykle
DYSKURS Klub Filmowo-Literacki

DYSKURS Klub Filmowo-Literacki

Dyskurs filmowo-literacki to zrze­sze­nie mi­ło­śni­ków sztu­ki fil­mo­wej i li­te­rac­kiej, ma­ją­ce na celu po­głę­bie­nie wie­dzy na temat sztu­ki oraz jej po­pu­la­ry­za­cji. Każda pro­jek­cja filmu jest po­prze­dzo­na pre­lek­cją przy­go­to­wa­ną przez „Dys­kurs Klub Fil­mo­wo-Li­te­rac­ki”. Bilet na po­ka­zy spe­cjal­ne dostępny jest w cenie 10 zł – za okazaniem karty bibliotecznej.

1.       09.09.2020 – „Współcześni Nędznicy”
Prelekcja: Grażyna Świderek
Film: Nędznicy (Francja, reż. Ladj Ly)           

 

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, Kino Roma, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.