21.
08.
sobota
godz. 18:00
KINO ROMA
30.
11.
czwartek
godz. 18:00