14.
01.
piątek
godz. 16:00
21.
08.
sobota
godz. 18:00
KINO ROMA