21.
08.
sobota
godz. 18:00
KINO ROMA
16.
12.
piątek
godz. 18:00
02.
12.
piątek
godz. 16:20
17.
12.
sobota
godz. 18:00