Cykle
Grand OFF Festiwal

Grand OFF Festiwal

Grand OFF - Naj­lep­sze Nie­za­leż­ne Krót­kie Filmy Świa­ta to naj­waż­niej­sza ini­cja­ty­wa pro­mu­ją­ca kino nie­za­leż­ne w Pol­sce oraz jedna z naj­waż­niej­szych tego typu idei na świe­cie. Celem fe­sti­wa­lu jest na­gro­dze­nie wy­bit­nych i wy­jąt­ko­wych nie­za­leż­nych pro­duk­cji fil­mo­wych. Re­ali­za­cję tego celu za­pew­nia skru­pu­lat­ny pro­ces no­mi­na­cji zgło­szo­nych pro­duk­cji przez 90 człon­ków Ka­pi­tu­ły Grand OFF - przed­sta­wi­cie­li śro­do­wisk fil­mo­wych nie­mal 30 kra­jów świa­ta.


Co roku na­gro­dzo­ne filmy pre­zen­to­wa­ne są w ponad  100 ki­nach w całej Pol­sce. Jed­nym z nich, jest za­brzań­skie Kino Roma. Jest to stały punkt w naszym repertuarze. Raz w roku od­by­wa się pro­jek­cja je­de­na­stu fil­mów, które były lau­re­ata­mi w ka­te­go­riach: sce­na­riusz, re­ży­se­ria, zdję­cia, mon­taż, sce­no­gra­fia, ak­tor­ka, aktor, fa­bu­ła, do­ku­ment, ani­ma­cja oraz naj­lep­szy film pol­ski.