Cykle
Kino dla seniora

Kino dla seniora

Se­an­se w ra­mach tego cyklu kierowane są dla na­szym Se­nio­rów. W każdy ostat­ni po­nie­dzia­łek mie­sią­ca od­by­wać się bę­dzie pro­jek­cja filmu de­dy­ko­wa­ne­go star­szym ko­ne­se­rom do­bre­go kina.  Do za­ku­pu bi­le­tu w pro­mo­cyj­nej cenie  upo­waż­nia le­gi­ty­ma­cja eme­ry­ta lub ren­ci­sty.