Cykle
Kino familijne

Kino familijne

Kino fa­mi­lij­ne to spe­cjal­na pro­po­zy­cja ad­re­so­wa­na dla całej ro­dzi­ny. Oglą­da­nie fil­mów ro­dzin­nych to nie tylko  wspól­na za­ba­wa, ale przede wszyst­kim świet­ny spo­sób na spę­dze­nie wol­ne­go czasu z dzieć­mi. Oprócz se­an­sów or­ga­ni­zu­je­my dla wi­dzów do­dat­ko­we ak­tyw­no­ści, takie jak: spo­tka­nia, warsz­ta­ty, dys­ku­sje. Bi­le­ty na seans fil­mo­wy z cyklu „Kino fa­mi­lij­ne” dostępne są w spe­cjal­nej cenie.

Sierpień 2024
Poniedziałek, 19.08
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:20 Alex Aligator Animacja, Familijny 61 10,00 zł
Wtorek, 20.08
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:20 Alex Aligator Animacja, Familijny 61 10,00 zł
Środa, 21.08
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:20 Alex Aligator Animacja, Familijny 61 10,00 zł
Czwartek, 22.08
Godzina Tytuł Gatunek Czas trwania Cena
16:20 Alex Aligator Animacja, Familijny 61 10,00 zł