Polecamy
FERIE W KINIE ROMA

FERIE W KINIE ROMA

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na bajkowe seanse w promocyjnej cenie 10 zł
Dla najmłodszych widzów po seansie będą czekać upominki - zestawy kredek (do wyczerpania zapasów)
MOJA MAMA GORYLICA
Reżyseria: Linda Hambäck
Scenariusz: Jan Vierth
Gatunek: Animacja / Familijny
Produkcja: Dania / Norwegia / Szwecja
Czas trwania: 1:15
Pew­ne­go dnia przed domem dziec­ka Czy­sty Kąt, na sta­ran­nie za­gra­bio­nej żwi­ro­wej alej­ce, ha­mu­je z pi­skiem opon roz­kle­ko­ta­ne volvo. Wy­sia­da z niego... go­ry­li­ca! Przy­je­cha­ła, by ad­op­to­wać jedną z sie­rot. Nie­mal od razu wie, które to bę­dzie dziec­ko. Bied­na Jonna! Tak ma­rzy­ła, żeby jej mama byłą ele­ganc­ka i pach­nia­ła per­fu­ma­mi. Go­ry­li­ca jest wiel­ka‚ nie­zgrab­na i nie­chluj­nie ubra­na. W do­dat­ku po­dob­no po­że­ra dzie­ci. Nie­ste­ty Jonna nie ma wy­bo­ru. Go­ry­li­ca za­bie­ra ją ze sobą. Jaki los czeka Jonnę? Czy speł­nią się jej obawy? I czy wróci do domu dziec­ka, gdy tak po­sta­no­wi urząd gminy?
 

 

MARTIN I MAGICZNY LAS
Reżyseria : Petr Oukropec
Scenariusz: Kateřina Kačerovská
Gatunek: Familijny
Produkcja: Czechy / Niemcy / Słowacja
Obsada: Sebastian Pöthe , Josefína Krycnerová , Tobias Rimsky , Václav Hubka
Czas trwania: 1:20
Mar­tin, młody chło­pak z mia­sta, musi spę­dzić dwa ty­go­dnie na let­nim obo­zie w gó­rach. Jest jed­nak jeden ha­czyk: nie bę­dzie miał do­stę­pu do te­le­fo­nu, w tym do In­ter­ne­tu. Spę­dzi czas w oto­cze­niu przy­ro­dy, żyjąc jak dzi­kus – śpiąc w tipi, myjąc się w po­to­ku, go­tu­jąc po­sił­ki na ogni­sku i ba­wiąc się w oko­licz­nych la­sach. To co miało być karą, przyj­mie nie­ocze­ki­wa­ny obrót. Mar­tin świet­nie od­na­lazł się w nowej rze­czy­wi­sto­ści i za­przy­jaź­nił się z ży­ją­cy­mi w lesie zwie­rzę­ta­mi. Oka­za­ło się, że po­trze­bu­ją one jego po­mo­cy w walce z chci­wy­mi de­we­lo­pe­ra­mi, któ­rzy za­mie­rza­ją znisz­czyć ich na­tu­ral­ne śro­do­wi­sko