Polecamy
Oraz że cię nie opuszczę

Oraz że cię nie opuszczę

Wspól­no­ta Trud­nych Mał­żeństw Sy­char oraz Cen­trum Życia i Ro­dzi­ny
Za­pra­sza­ją wszyst­kich, bez wy­jąt­ku, na film pt.: ,,ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZ­CZĘ...,, - film o Mi­ło­ści, Na­dziei, Wier­no­ści...

07.06.2024, go­dzi­na 17:30 | Wstęp bez­płat­ny


Kiedy wy­da­je się, że wszyst­ko stra­co­ne... przy­cho­dzi Boża łaska i wszyst­ko staje się moż­li­we w życiu. 
Film opo­wia­da o Mi­ło­ści, po­wro­tach mał­żon­ków do sie­bie, cu­dach ma­łych, du­żych, nie­ocze­ki­wa­nych. A także o tych mał­żon­kach, któ­rzy od­da­li­li się od sie­bie i nie są razem. 
Jak żyć, kiedy mał­żo­nek nie wraca? Jak żyć w po­je­dyn­kę?


FILM JEST OD­PO­WIE­DZIĄ NA WĄT­PLI­WO­ŚCI...


ZA­PRA­SZA­MY JEŚLI SZU­KASZ NA­DZIEI NA LEP­SZE JUTRO, JEŚLI MASZ CIE­KA­WOŚĆ ŻYCIA TO PRZYJDŹ...


Bę­dzie moż­li­wość spo­tka­nia i roz­mo­wy z bo­ha­te­ra­mi filmu!